مصاحبه
زمان: 22 آبان 1357 / 12 ذی الحجه 1398
مکان: فرانسه، نوفل لوشاتو
موضوع: سرمایه آلمان و مردم در حکومت اسلامی
مصاحبه کننده: خبرنگار آلمانی
سؤال: [بر سر آلمانیهای مقیم ایران در صورتی که اوضاع ایران عوض شود و حکومت اسلامی به‌روی کار آید چه خواهد آمد؟]
جواب: با آنها به طور انسانیت رفتار می‌شود و در صورتی که مصالح ملت را مراعات کنند، ابداً ضرری بر آنها وارد نخواهد شد.
- [بر سر سرمایه‌های صنعتی آلمانی‌ها در ایران چه خواهد آمد؟]
- اگر سرمایه‌ها از خودشان باشد، آن هم محفوظ خواهد ماند و ظلمی بر کسی وارد نخواهد شد.
- [همان طور که حضرت آیت الله اطلاع دارید، شاه به نام ملت ایران قراردادهایی را با آلمانی‌ها و خارجیها بسته است. آیا یک دولت جدید به رهبری حضرت آیت الله این قراردادها را ادامه می‌دهد؟ و چه اتفاقی بر سر این قراردادها رخ خواهد داد؟]
- قراردادهایی که موافق مصالح ملت است، به قوت خود باقی می‌ماند.
- [همان طور که مسبوق هستید، سرمایه‌هایی به نام ایران در آلمان سرمایه گذاری شده است. این سرمایه‌ها، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟]
- این سرمایه‌هامال کشور وملت است ودولتی که می‌آید به مصلحت ملت عمل خواهدکرد.
- [در حکومت آینده، آزادی زنان چگونه خواهد بود؟ آیا اینها باید مدارس را رها کرده و به منازل بروند، یا اینکه برایشان امکان خواهد داشت به تحصیلات خود ادامه دهند؟]
- این حرفهایی که راجع به زنان و یا مسائل دیگر شنیده اید، اینها هم تبلیغات شاه و اشخاص مغرض است. زنها آزاد هستند و در تحصیل هم آزاد هستند، در کارهای دیگر هم آزادند، همان طور که مردها آزادند. حالاست که نه زن آزاد است و نه مرد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>