مصاحبه
زمان: 24 آبان 1357 / 14 ذی الحجه 1398
مکان: فرانسه، نوفل لوشاتو
موضوع: اوضاع عمومی ایران قبل و بعد از انقلاب
مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامه آلمانی دنیای سوم
سؤال: [آقای خمینی، آیا به نظر شما، با توجه به افزایش فشار بر رژیم شاه، دوران سلطنت وی رو به پایان است؟]
جواب: یک رژیم شاه با اعمال خشونت و کشتار بی‌سابقه مردم در سال گذشته و با فساد بی‌حد و حصر، آنچنان کشور را بر هم زده است که جز با رفتن او امکان ندارد راه حلی را که مورد قبول مردم باشد عنوان نمود.
- [پس از سرنگونی رژیم شاه، چه نوع حکومتی را پیشنهاد می‌کنید؟ آیا شما در صدد حفظ نظام سلطنتی در چارچوب قانون اساسی و همچنین حفظ سلطنت پهلوی هستید؟ شما چه نوع حکومتی را ترجیح می‌دهید؟]
- ملت ایران خواستار حکومت اسلامی است، و من جمهوری اسلامی متکی به آرای مردم را پیشنهاد کرده‌ام. و سلطنت پهلوی و یا نظام شاهنشاهی چیزی است که ملت ایران طی بیش از یک سال گذشته عموماً آن را نفی کرده‌اند و هرکس با آن موافق باشد، خائن به ملت ایران است.
- [خواسته‌های مردم در مورد درآمد بیشتر و شرایط اجتماعی - اقتصادی بهتر، نقش اساسی در موقعیت سیاسی کنونی ایران ایفا می‌کند. این منافع موجه مردم، چگونه می‌تواند به دست آید و عملی گردد؟]
- با رفتن شاه ترمیم خرابیها ممکن خواهد بود. کشاورزی که بکلی از بین رفته است اصلاح می‌گردد. درآمد حاصله از نفت که حیف و میل و صرف هزینه‌های زائد و مضر شده است، به مصرف رفاه حال مردم فقیر خودمان خواهد رسید. توزیع ثروت و درآمدها بر اساس عدالت اسلامی، وضع توده‌های مردم ما را بهبود خواهد بخشید.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>