مصاحبه با نشریه البیرق (چگونگی برگزاری رفراندم - عدم احتیاج به شوروی)
 •   مصاحبه
  زمان: 22 آبان 1357 / 12 ذی الحجه 1398
  مکان: فرانسه، نوفل لوشاتو
  موضوع: چگونگی برگزاری رفراندم - عدم احتیاج به کمک شوروی
  مصاحبه کننده: خبرنگار عرب نشریه البیرق
  سؤال: [حضرت آیت الله، جنبشی که شما معرفی می‌فرمایید و ارزشهای روحی و مردمی که از آن برخوردار است، آیا به تنهایی می‌تواند به اسم اکثریت ایانی و بدون چپیها و بدون مخالفین سنتی، حکومت را در دست بگیرد؟ و اگر امروز بر اساس شعارهایی که شما مطرح می‌فرمایید رفراندمی در ایران صورت گیرد، نسبت درصد آرایی را که ممکن است به دست آورید چقدر خواهد بود؟]
  جواب: اکثریت قاطع ملت ایران مسلمان است و به آنچه که ما بخواهیم رأی می‌دهد. همه ملت ایران شاه را نمی‌خواهند. آیا نود درصد مردم ایران که مسلمانند به عنوان اکثریت یک جامعه نمی‌تواند یک جمهوری اسلامی تشکیل دهد؟.
  - [آیا امکان دارد که شوروی به جنبش شما کمک کند؟ آیا حضرت آیت الله به طور کلی از امریکا مأیوس هستند؟ یا اینکه معتقدید اگر روزی برای امریکا مسلّم شود که ایام حکومت شاه رو به پایان است مصلحت خود را برخواهد گزید؟]
  - اما راجع به شوروی، ما احتیاجی به کمک او نداریم و همان طور که از امریکا کمک قبول نمی‌کنیم، از شوروی هم کمک قبول نخواهیم کرد. اما راجع به امریکا، امریکا البته همیشه مصالح خودش را ملاحظه می‌کند ولکن ملت دیگر به امریکا اعتنا نمی‌کند و شاه باید برود و غیر از این هیچ راهی نیست، چه امریکا و شوروی بخواهند یا نخواهند.
  - [آیا امکان دارد، ارتش ایران به نفع جنبش شما تحول یابد، یا اینکه ارتش دوستدار شاه باقی خواهد ماند؟ آیا اینکه از برگشتن ارتش به راه درست مأیوس شده اید، یا اینکه، معتقدید شهوت حکومت بر نظامیان غالب آید و آنان خود زمام حکومت را به دست گیرند و سربازهای آنها به ملت بپیوندند؟]
  - آیا سران جیره خوار ارتشی که پنجاه سال است توسط امریکا خریداری شده‌اند، به این سرعت، قابل تغییر هستند؟ ارتش، شاه را نمی‌خواهد، ولکن قدرت دست سران ارتش‌
 • است. ارتش، مخصوصاً افسران و درجه داران جوان آن با ملت هستند. ولی فعلاً قدرت یک انقلاب را ندارند. فعلاً حکومت را نظامیان امریکا در دست گرفته‌اند. ولی باید دانست که اداره این حکومت بسیار مشکل است. اصولاً نظامی نمی‌تواند حکومت کند.
  - [شورویها می‌گویند که علت انقلاب دینی بر ضد شاه این است که اصلاحات اراضی، امتیاز املاکی را که روحانیون داشته‌اند از آنها گرفته است. جواب شما به چنین اتهامی چیست؟]
  - اگر کسی از وضع زندگی روحانیون مطلع باشد، خوب می‌داند که روحانیون املاکی نداشته و ندارند. روحانیون از طبقه سوم هستند. مسأله، مسأله اصلاحات ارضی نیست. مبارزات ملت ایران، معلول جنایات و خیانات سی و پنج ساله شاه است که توسط روحانیون، برملا گردید و برای در هم کوبیدن رژیم شاه است.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>