نامه
زمان: آذر 1357 / محرّم 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: ویژگیهای اعضای شورای انقلاب اسلامی
مخاطب: نوری همدانی، حسین
بسمه تعالی
محرّم الحرام 99
پس از اهدای سلام و تحیت، ما احتیاج به رجالی متدین و قابل اعتماد داریم که در عضویت شورایی - پس از سقوط رژیم - شرکت کنند و دارای شرایطی باشند علاوه بر تدین و علاقه به اسلام:
1- نداشتن افکار مکاتب انحرافی بلکه عدم تمایل به آن مکاتب؛ فقط افکار اسلامی داشته باشند.
2- لیاقت اداره یک وزارتخانه داشته باشند؛ یعنی مطلع و مدیر باشند.
3- معروف به ملیت و خوشنام باشند.
4- در دولتهای فاسد و مجلسیْن معروف به فساد، عضویت نداشته باشند.
5- از سرمایه داران و معروف به سرمایه داری نباشند.
6- از طبقه روحانیون نباشند.
با اسرع اوقات در مجمعی از رفقای با اطلاعِ روشن، در قم مطلب را طرح و بی‌درنگ کوشش کنید در پیدا کردن چنین اشخاصی؛ حداقل ده نفر را تعیین - ولو به کمک از مطلعین بلاد دیگر - و به اینجانب معرفی نمایید؛ با تصدیقِ واجدیت شرایط و امضای آن. این مطلب به تهران هم تذکر داده شده است. والسلام علیکم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>