سیصد میلیون دلار، دویست میلیون دلار، پانصد میلیون دلار، چقدر دلار بردند. یک صورت خیلی بلندی آوردند ما هم دیدیم که چه اشخاصی بردند. از نظامی گرفته است تا درباری گرفته تا وزرا گرفته تا اجزای سازمان امنیت گرفته - همینهایی که همه حول و حوش خودش بودند و این ملت را غارت کردند - پولهایشان را در بانکها گذاشتند، حالایی که می‌بینند احتمال این است که یکوقتی جلویشان را بگیرند پولهایشان را نقل کردند به خارج.
ملت جلوی فرار غارتگران را بگیرند
ملت ایران نباید بگذارند که خود اینها بروند. خود اینها را باید بیخ گلویشان را بگیرند پولها را از آنها درآورند؛ اینها همه‌اش از مِلْک ملت ماست که به جیب اینها رفته. شاه اگر کنار هم برود باید بیخ گلویش را بگیرند، آنکه خورده است بگیرند از او. این جنایاتی که کرده باید عوضش را از او بگیرند و تلافی کنند. این همه آدم کشته‌اند، حالا «اعلیحضرت» دیگر توبه کرده‌اند! این «توبه» آقاست! این توبه‌ای که چند روز پیش از این برای بازی دادن مردم ... یک دسته هم خودشان را به بازی خوردن می‌زنند نه اینکه نمی‌فهمند؛ یا از باب اینکه مسامحه کارند یا منافعی دارند، اینها خودشان را به بازی خوردن می‌زنند یکوقتی ولهذا پیشنهاد می‌کنند که خوب، آخر ایشان می‌گوید من توبه کردم، خوب دیگر چه می‌گویید شماها؟ این توبه کرده! آمد به پیشگاه ملت و از علمای اعلام عذر خواست و گفت ما اشتباهاتْ دیگر بعد از این نمی‌کنیم! این آقایی که می‌گوید ما دیگر اشتباهات نمی‌کنیم و ما دیگر تکرار نمی‌کنیم اعمال سابق را، این است که الآن می‌بینیم که در این بیست و چهار ساعت اینها چه کردند با ملت ما و الآن چه می‌کنند. من الآن نمی‌دانم؛ بدانید حتماً که الآن مشغولند. الآن که تلفن از خارج می‌آید و آقایان تلفن را می‌گیرند این است که جاهای مختلف گفته‌اند کشتار هست در آنها. در شهرستانها و شهرها و همه خیابانهای تهران الآن پر است از اینها. و بسیاری از شهرهای ایران الآن همه منقلب هستند. و این کماندوها و این کولیها - که همین سازمان امنیت باشد - و امثال اینها را