مصاحبه
زمان: 13 آذر 1357 / 3 محرّم 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: لزوم سرنگونی شاه - حکومت آینده ایران - عدم سازش با کمونیسم
مصاحبه کننده: خبرنگار انگلیسی رادیو بی. بی. سی
سؤال: [حضرت آیت الله، شما بارها برای سرنگونی رژیم شاه مردم را دعوت کرده اید. دلایل شما برای چنین دعوتی چیست؟ آیا بیشتر دلایل سیاسی است، یا به خاطر از بین رفتن اسلام و ارزشهای اسلام است. و مبانی عقیدتی حرکت اسلامی شما چیست؟]
جواب: اسلام دینی است که هم سیاست دارد و هم اموری که مربوط به غیر سیاست است. و شاه که ما با او مخالف هستیم، هم با سیاست اسلامی مخالف است، که سیاست مملکت هم همان است، و هم با امور مذهبی. و ما به این هر دو جهت با شاه مخالف هستیم. هم نسبت به مذهب، تعدیات و جسارتهایی کرده است و هم نسبت به مملکت خیانتهایی در طول تاریخ زندگی‌اش کرده است. و بدین جهت همه مردم ایران، با او مخالفند.
- [در صورتی که حضرت آیت الله در سرنگونی شاه موفق شوند، چه نوع حکومتی را جانشین خواهند کرد؟ آیا یک حکومت نظامی خواهد بود؟]
- یک حکومت جمهوری اسلامی. اما جمهوری است برای اینکه به آرای اکثریت مردم متکی است. و اما اسلامی، برای اینکه قانون اساسی‌اش عبارت است از قانون اسلام. اسلام در همه ابعاد قانون دارد و به همین جهت احتیاج به قوانین دیگری نداریم. و قانون اساسی فعلی را تصفیه می‌کنیم، یعنی نظر می‌کنیم، هر مقدارش موافق با قانون اسلام است، آن را حفظ می‌کنیم و هر مقدارش که مخالف با قانون اسلام است، آن را حذف خواهیم کرد.
- [جواب حضرتعالی در مورد اطلاعات شاه که می‌گوید: شما با کمونیستهای بین المللی متحد هستید، که اینها خداپرست نیستند. جواب شما در مورد این اتهامات چیست؟]
- جواب ما این است که هیچ گاه اسلام با کمونیسم موافق نیست و هیچ وقت ملت اسلام، با کمونیستها موافق نبوده‌اند. در طول تاریخ ملاحظه می‌شود که مسلمین علی‌ حده بوده‌اند