بیانیه‌های شما درباره اوضاع و احوال رخ خواهد داد؟ (1) -]
- خیر، من هرگز حتی برای یک لحظه هم موضع خود را تغییر نمی‌دهم. این تکلیف الهی است و در صورت سکوت، مسئول خدا خواهم بود.
- [حضرت آیت الله، عکس العمل شما در مقابل رژیم فرانسه مبنی بر محدود کردن فعالیتهای حضرتعالی و پیامهای شما به مردم ایران چگونه خواهد بود؟]
- اگر محدود بکنند ما در فرانسه نمی‌مانیم و به جای دیگر خواهیم رفت. لکن برای فرانسه صورت خوشی نخواهد داشت.
- [حضرت آیت الله، نظر شما درباره وقایع چند روزه اخیر چگونه است؟]
- وقایع اخیر ایران را می‌گویید، همین دو - سه روزه تظاهرات و کشتار؟ بله، وقایعی است که دنبال این حکومت نظامی و دولت نظامی و ظلمهای شاه پشت سر هم واقع می‌شود و مردم از هر فرصتی برای اظهار حق خود استفاده می‌کنند. مطلب همان است که تا شاه هست این وقایع هست.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>