مصاحبه
زمان: 16 آذر 1357 / 6 محرّم 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: کیفیت دولت اسلامی - نفی سازش با کمونیسم - رابطه با امریکا
مصاحبه کننده: خانم جورجی گایر از روزنامه لوس آنجلس تایمز
سؤال: [حضرت آیت الله از اینکه به من این فرصت را برای مصاحبه داده اید تشکر می‌کنم. شکل دولت اسلامی، که شما برای آینده در نظر دارید چگونه است و آیا این یک شکلی است در سوسیالیزم اسلامی و آیا دولت اسلامی شما، چگونه می‌خواهد یک کشور صنعتی نوین را اداره بکند؟]
جواب: اما شکل حکومت ما، جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای اینکه متکی بر آرای اکثریت است و اسلامی برای اینکه متکی به قانون اسلام است. و دیگر حکومتها اینطور نیستند که تکیه بر قانون اسلام داشته باشند. اما اداره مملکت، کارشناسانی هستند که الآن در انزوا هستند و در زمان حکومت شاه، از باب اینکه انسانهایی امین بوده‌اند از صحنه برکنار مانده‌اند، از باب اینکه با شاه نمی‌خواستند همراهی بکنند. اینها کارشناسانی هستند که کار را انجام خواهند داد.
- [حضرت آیت الله، آیا شما علاقه‌ای یا اهمیتی به همکاری با عناصر مارکسیستی می‌دهید و آیا بین هدفهای جنبش شما و مارکسیستها هیچ سازگاری وجود دارد؟ و آیا نسبت به مقاصد شوروی در ایران نگران هستید؟]
- هدفهای ما با هدفهای آنها مختلف است. ما متکی بر اسلام هستیم و بر توحید، و آنها مخالف با هر دو آنها هستند. احکام ما احکام اسلام است و آنها اسلام را نمی‌پذیرند، و لذا ما به آنها نه تنها علاقه مند نیستیم که همکاری هم نداریم و نخواهیم داشت. اما راجع به شوروی، نه، ما نگرانی نداریم. برای اینکه، ملتی که خودش سرپای خودش زندگی می‌کند کسی نمی‌تواند در امور آن دخالت کند.
- [حضرت آیت الله، در گزارشهای مطبوعاتی آمده است که دولتهای لیبی و جبهه ملی آزادیبخش فلسطین حرکتهای ضد شاه را در ایران تقویت مالی می‌کنند. ممکن است حضرتعالی بفرمایید که سازمان آزادیبخش فلسطین و لیبی و سایر کشورها و احزاب کمونیست تا چه مقدار جنبش شما را