- [گفته می‌شود که سقوط شاه یعنی‌روی کار آمدن کمونیستها. آیا این امر صحیح است؟]
- خیر، مردم آگاه ایران با تجربیات تلخی که از کمونیستها به دست آورده‌اند، هرگز به آنان مجال دخالت در سرنوشت خویش را نمی‌دهند.
- [عده‌ای تبلیغ می‌کنند که فعالیت سیاسی، از فعالیت دینی جداست. در این مورد چه می‌گویید؟]
- شعار سیاست از دین جداست، از تبلیغات استعماری است، که می‌خواهند ملتهای مسلمان را از دخالت در سرنوشت خویش باز دارند. در احکام مقدس اسلام، بیش از امور عبادی در امور سیاسی و اجتماعی بحث شده است. روش پیامبر اسلام نسبت به امور داخلی مسلمین و امور خارجی آنها، نشان می‌دهد، که یکی از مسئولیتهای بزرگ شخص رسول اکرم (ص) مبارزات سیاسی آن حضرت است. شهادت امیرالمؤمنین. - علیه السلام - و نیز حسین - علیه السلام - و حبس و شکنجه و تبعید و مسمومیتهای ائمه - علیهم السلام - همه در جهت مبارزات سیاسی شیعیان، علیه ستمگریها بوده است. و در یک کلمه مبارزه و فعالیتهای سیاسی بخش مهمی از مسئولیتهای مذهبی است.
- [در اکثر کشورهای اسلامی موج روزافزونی در گرایش به مذهب به چشم می‌خورد. چرا؟]
- یکی گرایش بشریت به مذهب است که دلیل آن در احساس پوچی نگران کننده‌ای است که نسل امروز و فرار کرده از مذهب احساس می‌کند. و از این رو، مذهب را تنها پناهگاه خود می‌یابد. و دیگر گرایش به اسلام است و آن به این دلیل است که بشریت از مکاتب رایج زمان برای حل مشکل خود در زمینه‌های مختلف زندگی، مأیوس شده است و با تلاشی که دانشمندان و نویسندگان اسلامی کرده‌اند، جامعه بشری را به اسلام به عنوان مکتبی که می‌تواند پاسخگوی همه نیازهای بشری شود، معرفی نموده‌اند.
- [در جمهوری اسلامی مورد نظر شما، اقلیتهای مذهبی چه نقشی دارند؟]
- اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیتهای مذهبی بوده و هست. آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادانه به مسائل خود می‌پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد در اظهار عقیده آزادند.
- [زنان توده عظیمی از مسلمانان را تشکیل می‌دهند، چه نقشی، چه حقی شما برای زن در نظامی اسلامی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>