هم کارگران برای به دست آوردن حقوق حَقه خود، زیر فشار کارخانه داران به توسط مزدوران رژیم به گلوله بسته می‌شوند. و در بعضی از روستاها که روستاییانی که حاضر به مهاجرت نشدند، چون دارای زمینهای نسبتاً مرغوبی بوده‌اند، از خانه‌هایشان آواره کردند و زمینهای مرغوب را به نفع دربار و سرسپردگان دربار تصاحب نمودند. شاه برای ملت ایران دست به اصلاحات ارضی نزده است، بلکه طراح اصلاحات ارضی یعنی امریکا و سایر دول استعماری اقدام به اصلاحات! کرده است، زیرا نتیجه اصلاحات ارضی شاه، این شده است که امروز در حدود نود درصد مواد غذایی ایران از خارج بخصوص از امریکا تأمین می‌شود، و نتایج خانمانسوز اصلاحات شاه به همین جا تمام نمی‌شود. مزدوران شاه گفته‌اند که علمای مذهبی به دلیل اینکه اصلاحات ارضی زمینهای آنان را از دستشان بیرون برده، علیه شاه قیام کرده‌اند. کدام زمینها؟ کدام یک از علمای دینی از مالکین ایرانی بوده‌اند. زندگی علمای دینی که با سادگی در حد مردم معمولی است، آیا نیاز به زمینداری دارد؟! تمام دروغهای شاه و حامیانش برای ملت ایران روشن شده است. ابعاد خیانت شاه در زمینه مسائل اقتصادی به این مسائل تمام نمی‌شود. شاه از آزادی زنان صحبت می‌کند. آزادی کدام زن؟! در ایران زنان باشخصیت که خواستار حقوق انسانی خود هستند و اکثریت زنان ایرانی را تشکیل می‌دهند، امروز همه علیه شاهند و سرنگونی او را خواستارند و همه آنان امروز می‌دانند که آزادی زن در منطق شاه یعنی به انحطاط کشانیدن زن از مقام انسانی او و در حد یک وسیله با او رفتار کردن. آزادی زن در منطق شاه، یعنی پرکردن زندانها از زنان ایرانی که حاضر نیستند به پستیهای اخلاقی شاهانه تن بدهند.
- [این روزها، ملاحظه می‌شود که یکی از شعارهایی که مردم در خیابانهای شهرهای ایران می‌دهند و همچنین خود شما می‌دهید این است که کسانی که می‌کوشند سازش کنند خائن هستند. تقاضا داریم محتوای این شعار و عواقب آن (سازش) را بیان نمایید.]
- سازش با شاه یعنی سازش با ظالمی خائن و سازش با چنین موجودی، پیداست که خیانت به ملت ایران و اسلام است. و اما راه حلهای میانه را قبلاً توضیح دادم که چرا نمی‌پذیریم.