مصاحبه
زمان: 10 دی 1357 / 1 صفر 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: پیش بینی سال 1979 میلادی- سیاست خارجی جمهوری اسلامی
مصاحبه کننده: خبرنگار مجله هفتگی انگلیسی زبان لبنانی بیروت
سؤال: [پیش بینی شما برای ایران سال 1979 چیست؟]
جواب: آنچه مسلّم و قطعی است این است که اوضاع ایران جز با سقوط شاه و برچیده شدن رژیم سلطنتی و استقرار حکومت اسلامی آرام نمی‌گیرد. امروز علی رغم قدرت نظامی جهنمی شاه، این ملت ایرانند که ابتکار عمل را در دست دارند و از این جهت قدم به قدم رژیم حاکم ایران و حامیانش را عقب نشانده‌اند و در ماه‌های آینده به یاری خدای تعالی شاهد پیروزیهای درخشانتری خواهند بود.
- [به نظر شما تحت چه اوضاع و احوالی یک نوع سازش با شاه ممکن می‌گردد؟ مثلاً می‌پذیرید که اصلاحی در قانون اساسی بشود که بنابر آن شاه مانند پادشاه انگلیس به عنوان مظهری در رأس دولت بماند؟]
- اولاً سازش با یک فرد جانی مانند شاه، خیانت به ملت ایران و اسلام است. و در ثانی ملت ایران در رفراندم تاسوعا و عاشورا با اکثریت قریب به اتفاق، قاطعانه شاه و رژیم سلطنتی را محکوم کرده و خواستار برقراری جمهوری اسلامی شده است. بنابراین هیچ کس حق ندارد با شاه که از سلطنت مخلوع است سازش کند و یا اساس سلطنت را بپذیرد، چه شخص محمدرضا پهلوی در این مقام باشد یا دیگری. و به همین دلیل، قانون اساسی که رژیم ایران را سلطنتی می‌شناسد، چون از نظر ملت رژیم سلطنتی مردود است، از اعتبار ساقط است و باید قانون اساسی جدیدی تدوین شود.
- [آیا شما کناره گیری شاه را به نفع پسرش می‌پذیرید؟]
- هیچ فردی از دودمان پهلوی مورد قبول ملت نیست و نه تنها در مقام سلطنت بلکه در هیچ‌