مصاحبه
زمان: 21 دی 1357 / 12 صفر 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: مسائل عمومی ایران
مصاحبه کننده: خبرنگاران آسیایی، اروپایی و امریکایی
سؤال: [خبرنگار امریکایی: شانس موفقیت دولت بختیار چیست؟ و آیا حضرت آیت الله دعوت او را برای بازگشت به ایران می‌پذیرید؟]
جواب: دولت بختیار، هم غیرقانونی است و هم شانسی ندارد. رفتن من به ایران ربطی به دعوت کسی ندارد. هر موقع صلاح باشد به ایران می‌روم.
- [آیا قدرت مذهبی قویتر است از قدرت سیاسی و نظامی در ایران؟ آیا آقای سنجابی (1) کاندیدای شما خواهد بود؟]
- هیچ قدرتی به اندازه مذهب نخواهد بود. نظامیها و سیاسیها اکثراً تحت نفوذ مذهب هستند. و اما راجع به آقای سنجابی بعد مطالعه می‌شود.
- [آیا ایران جدید یک دولت بیطرف خواهد بود؟ روابطش با فرانسه چه خواهد بود؟ آیا شما در صورت ادامه تشنجات، ترس دخالت خارجی را ندارید؟]
- دولت آینده نسبت به همه دولتها بیطرف خواهد بود و با تمام دولتها به طور عادلانه رفتار می‌کند. مادامی که روابط متقابل حسنه باشد، با دولت فرانسه به طور صحیح رفتار خواهد کرد و با حفظ همان شرایط. خوف از دخالت مستقیم نداریم و از دخالت غیرمستقیم هم جلوگیری خواهیم کرد.
- [سیاست دولت جمهوری اسلامی در مورد آزادی زنان، پیکار با بیسوادی و سینماها چه خواهد بود؟] - شاه کار مثبتی در ایران انجام نداده است. جبران خرابیهای او تا مدتها طول خواهد کشید. شاه نه آزادی به زنان داده است و نه به مردان. ما به همه آزادی خواهیم داد. سینماها در

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>