خودتان چیست؟ و آیا از چنین سیاستی که به شما اجازه داده است که در اینجا بمانید تعجب نمی‌کنید؟ و آیا این روابط تأثیراتی در روابط آینده ایران با فرانسه خواهد داشت یا خیر؟]
- نه! مورد تعجب نیست. فرانسه قوانین خودش را اجرا می‌کند نه خلاف قوانینش. البته ممکن است این برخوردها در روابط آینده ایران و فرانسه اثر بگذارد. به هر حال روابط ما در آینده احتمالاً حسنه خواهد بود. ملت ایران از ملت فرانسه در این مورد تشکر خواهد کرد.
- [خبرنگار اکونومیست لندن: آیا در تشکیل کمیته یا شورایی که برای مرحله انتقال موردنظر حضرتعالی است، ایرج اسکندری (1) را هم در نظر دارید که دعوت کنید؟]
- خیر.
- [آیا در دولت انتقالی آینده «حزب توده» شرکت خواهد داشت؟]
- خیر.
- [آیا حزب توده و عناصر آن با شما در ارتباط هستند؟ آیا ایرج اسکندری با شما در رابطه است؟]
- خیر.
- [آیا دولت آینده، حزب توده را که غیرقانونی است قانونی اعلام خواهد کرد؟]
- خیر.
- [با توجه به وضعیت روسیه شوروی و دخالتش و حوادثی که در افغانستان و یمن جنوبی و حبشه (اتیوپی) در شاخ آفریقا رخ داده است، آیا شما نگران دخالتهای روسیه شوروی در ایران نیستید؟]
- خیر؛ ما با دخالت هر نوع خارجی به هر شکل در سرنوشت ملتهای دیگر مخالفیم و با این دخالتها مبارزه خواهیم کرد.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>