- آنچه را که ما به نام جمهوری اسلامی خواستار آن هستیم فعلاً در هیچ جای جهان نظیرش را نمی‌بینیم.
- [با کدام یک از جناحهای مخالفین، خود را نزدیکتر می‌دانید؟]
- شعارها و خواسته‌های نهضت اسلامی ایران آنچنان مورد قبول اکثریت قاطع ملت است که هیچ جناحی، که بجز این خواسته‌ها چیزی مخالف آنها بگوید، در میان ملت جایی ندارد. نهضت ملت ایران حدود و چهارچوبهای حزبی را درهم شکسته است و به صورت یک حزب درآمده است و آن، حزبِ ملت مسلمان ایران یعنی حزب اسلام و «حزب الله» است. در مبارزات ایران کسی جرأت نمی‌کند از ملت دور باشد. من هم یکی از افراد ملت هستم.
- [ماده پنج قرارداد ایران و روس به دولت روسیه حق می‌دهد که در صورت تهدید به سرزمین روسیه آنها می‌توانند ارتش خود را به ایران روانه کنند. نظر شما چیست؟ به خاطر این نااطمینانی آیا شاه می‌تواند از این امر به عنوان یک بهانه استفاده کرده و مخالفان را تحت این عنوان که دستاویز روسها قرار گرفته‌اند از بین ببرد؟ نظر شما درباره این ماده در رابطه با استقلال ایران چیست؟]
- جمهوری اسلامی در کلیه قراردادها از اساس تجدیدنظر می‌کند؛ زیرا قراردادهای گذشته با حکومتی بوده است که متکی به آرای ملت نبوده و در این قراردادها خود را موظف به حفظ منافع و مصالح ملت ایران نمی‌دیده است. همین شاه بود که تا دیروز همیشه از سیاست مستقل ملی دَم می‌زد و می‌گفت ما از آنچنان قدرتی برخورداریم که هیچ دولت خارجی نمی‌تواند کمترین دخالتی در ایران بکند! و حالا امروز مدعی است که روسها در ایران نفوذ کرده‌اند؛ و حتی نوکران او احمقانه ادعا می‌کنند که صدها هزار نفر که در تبریز شعار مرگ بر شاه می‌دادند، خارجیانی هستند که به طور قاچاق از آن طرف مرز وارد شده‌اند! امروز همه ملتها فهمیده‌اند که این ملت نبوده است که حمایت از شاه می‌کرده، بلکه این ابرقدرتها بوده‌اند که برای منافع خودشان از شاه حمایت می‌کرده‌اند؛ و معنی سیاست مستقل ملی شاه این بوده است که او سیاستی مستقل و جدا از ملت ایران داشته است و دارد. ولی دیگر این بهانه جوییها نفعی به حال شاه نخواهد
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>