پیام
زمان: 26 دی 1357 / 17 صفر 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
مناسبت: فرار شاه از ایران
مخاطب: خبرگزاریهای خارجی
الف: خروج شاه از ایران اولین مرحله پایان یافتن سلطه جنایت بار پنجاه ساله رژیم پهلوی می‌باشد، که به دنبال مبارزات قهرمانانه ملت ایران صورت گرفته است. من این پیروزی مرحله‌ای را به ملت تبریک می‌گویم و بیانیه‌ای خطاب به ملت صادر خواهم کرد.
ب: ما بزودی دولت موقت انتقالی را برای اجرای انتخابات مجلس مؤسسان و تصویب قانون اساسی جدید معرفی می‌کنیم.
ج: بازگشت من به ایران در اولین فرصت مناسب انجام خواهد شد. (1)

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>