زهرماری ورم بکند و مرض لوزه پیدا کند، از امریکا و اروپا برایش طبیب می‌آورند یا می‌برند آنجا! اگر ما یک فرهنگ صحیحی داشتیم، ... اگر دانشگاه مستقل صحیح داشتیم، طبیب صحیح مستقل داشتیم. ما یک اسفالت وقتی که می‌خواهیم درست بکنیم، دستمان را دراز می‌کنیم که از یک جای دیگر بیایند برای ما اسفالت کنند، زمینهایمان را! آن هم با آن فضاحتها! محیرالعقول است قضیه اسفالتهای ایران و قضیه آن افراطکاریهایی که در آنجا می‌شود و از بین بردن مال ملت به اسم اسفالت کردن یک جاده‌ای! ما اسفالتمان هم ... ما یک بنا می‌خواهیم، یک مریضخانه می‌خواهیم درست کنیم، باید حتماً از خارج بیاید یک کسی نقشه بدهد برایش که چه جوری درست بکنیم! اگر ما فرهنگی داشتیم - الآن بیشتر از هفتاد سال است که ما مدارس جدید داریم از آن وقتی که «دارالفنون» درست شده است، و چقدر سالهاست که ما دانشگاه داریم - اگر این دانشگاهها یک دانشگاه‌هایی بود که به نفع این ملت بود، یعنی این جوانهای ما را گذاشته بودند درست تحصیل کرده بودند، برنامه برنامه استعماری اگر نبود، آدم درست شده بود حالا. حالا جوانهای ما جوانهایی بودند که در مقابل دولت می‌ایستادند. اگر ما یک دانشگاه مستقل داشتیم، کار مملکت ما نمی‌رسید به اینجایی که هر جایش دست بگذاری خراب است.
جلوگیری از رشد علمی جوانان
این نیروی مهم مملکت ما، که عبارت از نیروی جوان است، این را از بین بردند. دیگر این نیروها را همه را به هدر داده‌اند. این جوانهایی که در خارج آمدند در همین قضیه نیروی اتمی و انرژیِ - نمی‌دانم - کذا، اینجا کار می‌کنند در خارج، اینها پیش من آمدند، دو دسته‌شان آمد - یک دسته‌شان هم زیاد بود جمعیتشان آمدند - یک دسته‌شان می‌گفتند که، همه در این متفق بودند که این کار، کار لغوی است که دارند می‌کنند! کار بیخودی است برای اینکه این معنا را می‌گویند درست می‌کنیم برای اینکه اگر نفت باشد کذا؛ بعد از این، نفت تا بیست سال دیگر فرض کنید هست، تا بیست سال دیگر اینها دیگر
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>