مصاحبه
زمان: 3 بهمن 1357 / 24 صفر 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: وضعیت ارتش - شایعه ثروت روحانیون
مصاحبه کننده: خبرنگار تلویزیون فرانسه
سؤال: [منظورتان در یکی از سخنرانیها که قدرت را از راه قانون به دست می‌گیریم چیست؟]
جواب: برای تغییر رژیم، فشار افکار عمومی به معنی قانون است. ما به استناد همین قانون، قدرت را به دست می‌گیریم و حکومت را مستقر می‌کنیم.
- [به نظر شما میزان وفاداری ارتش به ملت چقدر است؟]
- ما امیدواریم که ارتش با تمام افسران آن برگردد. البته در حال حاضر قشرهایی در ارتش رو به ملت هستند ولی من صلاح ارتش می‌دانم که همه برگردنند به طرف مردم و با شاهی که کنار رفت و دیگر برگشتی ندارد، تماس نداشته باشند و توهّم نکنند که باید تماس داشته باشند. ارتش باید ارتش ملت باشد. ما ارتش را از خودمان می‌دانیم. اگر چند نفری جنایتکارند، حسابشان جداست. و امیدواریم همه افراد ارتش به آغوش ملت بازگردند و از آنها پذیرایی خواهیم کرد.
- [برای تغییر رژیم و سپردن قدرت به دوستانتان، از طرق قانونی استفاده می‌کنید و یا با توسل به افکار عمومی؟]
- فشار افکار عمومی همان قانون است. در آن وقت که در ایران رژیم سلطنتی بود، به خیال آنها سلطنت با نظر مردم به وجود آمده بود، در حالی که از اول هم، چنین نبود. اکنون آرای عمومی، شاه را خلع کرده است. ما به استناد همان فشار افکار عمومی که قانون واقعاً همان است، باید قدرت را به دست بگیریم و حکومت را مستقر کنیم.
- [پیرامون شایعه ثروتمند بودن روحانیت و همچنین گرفتن کمک از کشورهای دیگر و احتمال بازگشت‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>