قدمی به نفع فرانسه که به ضرر ملت خودمان باشد بردارم. فرانسه هم مثل سایر کشورهاست. من به مبارزه خود در هر کجا که باشد ادامه می‌دهم؛ فرانسه و جای دیگر ندارد. البته فعلاً از فرانسه - شخصاً - متشکرم.
- [آقای تهرانی که از شورای سلطنت استعفا کرده است (1) آیا نمی‌تواند نقش واسطه مفیدی را میان شما و ارتش و بختیار ایفا کند؟]
- دولت بختیار، دولت غیرقانونی [است‌] و وساطت با او هیچ معنی ندارد؛ و ارتش هم مقامی نیست که بتوان با او وارد مذاکره شد و تفاهم نمود.
- [چرا پیشنهاد بختیار را درباره دادن امکان انتخاب به ملت - میان جمهوری اسلامی و یک رژیم دیگر - قبول نمی‌کنید؟]
- بختیار غیرقانونی است و ملت با او مخالف است. او از نظر من یک فرد خائن است.
- [شما با اسرائیل مخالفید و از یاسر عرفات حمایت می‌کنید. رفتار شما در بحران خاورمیانه چه خواهد بود؟]
- این امور مربوط به دولت آتیه است و من فعلاً نمی‌توانم در این باره اظهارنظر کنم. البته به محض آمدن یک حکومت مردمی‌روی کار، با اسرائیل قطع رابطه خواهیم کرد؛ چون غاصب است.
- [آیا شما این فرض را مورد بررسی قرار داده اید که خودْ مسئولیت جمهوری اسلامی را برعهده بگیرید؟ در چه حدود و با چه شرایطی؟]
- خیر؛ من مسئولیت ریاست جمهوری را به عهده نمی‌گیرم. کار من هدایت آنهاست.
- [شما در پنجشنبه گذشته احتمال حوادث وخیمی را هنگام ورود خود به تهران دادید. حوادث ساعات اخیر مؤید این بیم هست؟]
- تا این رژیم هست و تا این دولت غاصب سرِ کار است این احتمالها را می‌دهم. وقتی این دولت برود اوضاع آرام می‌شود. شخص من مطرح نیست. من از خدا می‌خواهم تا در