مصاحبه با رادیو - تلویزیون آلمان، کانال 2 درباره کودتای نظامی
 •   مصاحبه
  زمان: 15 دی 1357 / 6 صفر 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: کودتای نظامی - حزب توده - نفت
  مصاحبه کننده: خبرنگار رادیو - تلویزیون آلمان، کانال 2
  سؤال: [حضرت آیت الله، آیا هیچ راه حلی یا حکومتی در چهارچوب سلطنت برای شما قابل قبول خواهد بود؟]
  جواب: با وجود سلطنت و رژیم سلطنتی راه حلی نخواهد بود.
  - [حضرت آیت الله، از شما دعوت شده است که به ایران برگردید. آیا حاضرید در تحت این شرایط به ایران برگردید؟]
  - من هر وقت مقتضی بدانم به ایران می‌روم؛ چه دعوت بشود و چه دعوت نشود.
  - [اگر شاه حاضر نباشد ایران را ترک کند و شما هم حاضر نباشید به ایران برگردید، به نظر می‌رسد که تنها یک راه حل باقی بماند و آن کودتای نظامی است و در نتیجه اختناق و تخریب و خونریزی بیشتر. نظر حضرتعالی چیست؟]
  - کودتای نظامی هم همین دولت نظامی است. چه کودتا بشود و چه نشود، ما بنای این داریم که به مخالفت خودمان ادامه بدهیم؛ و ما تحمل مصایب را به خاطر رسیدن ملتمان به آزادی و استقلال خواهیم داشت.
  - [آیا از این بیم ندارید که اغتشاش ایران موجب برخورد بین المللی گردد و احتمالاً این برخورد بین امریکا و شوروی باشد؟]
  - اگر چنین مسئله‌ای پیش بیاید برای جهان است؛ ولی این دو ابرقدرت هم برای چنین موضوعی دست به یک جنگ جهانی نخواهند زد.
  - [حضرتعالی اعلام کردید که در آینده، کشورهایی که از شاه پشتیبانی کرده‌اند نفت دریافت نخواهند کرد. همچنین اعلام شده است که ارسال نفت به اسرائیل و آفریقای جنوبی متوقف گردد؛ و همه ممالک‌
 • صنعتی روابط تجارتی با شاه داشته‌اند؛ آیا این کشورها تاکنون دشمنان شما بوده‌اند؟]
  - ما با کشورها مخالفتی نداریم. ما با دولتهایی که ظالم هستند، چه به ما ظلم کرده باشند و چه به برادران مسلمان ما ظلم کرده باشند و بکنند، با آنها دشمن هستیم.
  - [حضرتعالی طرح یک حکومت اسلامی سوسیالیست را می‌ریزید؛ چه نوع سوسیالیزمی مورد نظر جنابعالی است؟ آیا به «حزب توده» اجازه خواهید داد که در دولت شما شرکت داشته باشند. آیا قرآن قانون اساسی ایران خواهد بود؟]
  - ما یک جمهوری اسلامی‌ای تشکیل می‌دهیم که خود حکومت و تعیین حکومت به آرای ملت متکی است. قانون چنین جمهوری‌ای بدیهی است که قوانین اسلام است. ما به حزبی که مطرود جامعه اسلامی است اجازه ورود به حکومت اسلامی را نخواهیم داد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>