مصاحبه
زمان: 15 دی 1357 / 6 صفر 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: کودتای نظامی - حزب توده - نفت
مصاحبه کننده: خبرنگار رادیو - تلویزیون آلمان، کانال 2
سؤال: [حضرت آیت الله، آیا هیچ راه حلی یا حکومتی در چهارچوب سلطنت برای شما قابل قبول خواهد بود؟]
جواب: با وجود سلطنت و رژیم سلطنتی راه حلی نخواهد بود.
- [حضرت آیت الله، از شما دعوت شده است که به ایران برگردید. آیا حاضرید در تحت این شرایط به ایران برگردید؟]
- من هر وقت مقتضی بدانم به ایران می‌روم؛ چه دعوت بشود و چه دعوت نشود.
- [اگر شاه حاضر نباشد ایران را ترک کند و شما هم حاضر نباشید به ایران برگردید، به نظر می‌رسد که تنها یک راه حل باقی بماند و آن کودتای نظامی است و در نتیجه اختناق و تخریب و خونریزی بیشتر. نظر حضرتعالی چیست؟]
- کودتای نظامی هم همین دولت نظامی است. چه کودتا بشود و چه نشود، ما بنای این داریم که به مخالفت خودمان ادامه بدهیم؛ و ما تحمل مصایب را به خاطر رسیدن ملتمان به آزادی و استقلال خواهیم داشت.
- [آیا از این بیم ندارید که اغتشاش ایران موجب برخورد بین المللی گردد و احتمالاً این برخورد بین امریکا و شوروی باشد؟]
- اگر چنین مسئله‌ای پیش بیاید برای جهان است؛ ولی این دو ابرقدرت هم برای چنین موضوعی دست به یک جنگ جهانی نخواهند زد.
- [حضرتعالی اعلام کردید که در آینده، کشورهایی که از شاه پشتیبانی کرده‌اند نفت دریافت نخواهند کرد. همچنین اعلام شده است که ارسال نفت به اسرائیل و آفریقای جنوبی متوقف گردد؛ و همه ممالک‌