خواهند گرفت. اما امریکا تاکنون مشتری خوبی نبوده است، برای اینکه پول نمی‌داده است.
- [حضرت آیت الله، چه موقع شما به ایران باز خواهید گشت؟]
- هر وقت صلاح دانستم.
- [آیا اکنون صلاح می‌دانید؟]
- امروز خیر.