کدام مدرسه می‌روید، چه به مدرسه که می‌روید تربیت الهی بشوید. هر کدام معلم مدرسه هستید، تربیت کنید بچه‌ها را به تربیت الهی؛ تربیتهای شیطانی را از آن دست بردارید. من از شما که در اینجا آمده اید و زحمت کشیدید با این حالی که دارم تشکر می‌کنم و به شما دعا می‌کنم. و امیدوارم که با این تشکلی که دارید، این وحدت کلمه‌ای که دارید که همه را با هم در یک محل جمع کرده است، ما را با شما در یک محل جمع کرده است، امیدوارم که وحدت روحی و وحدت عقیدتی داشته باشیم و همه در صف واحد به جلو برویم به سوی حکومت عدل الهی. خداوند همه شما را حفظ کند و موفق باشید.