گاز را انبار کنیم. ما گاز را به قیمت عادله می‌فروشیم و ارز می‌گیریم. معاملات سابق بین ایران و امریکا معاملات بسیار ناگواری بوده است که ما از آن احتراز خواهیم کرد. هرکس بخواهد معامله با ما بکند به طور عادلانه، البته دولت با مطالعات خودش انجام می‌دهد. و همین طور کسانی که از شوروی در اینجا اشتغال به کارهایی دارند، چه کارهای تجارتی یا صنعتی، آن مقداری که مخالفت با منافع ملت ما نداشته باشد و دخالت در امر داخلی ما نباشد، ما آنها را هم محترم می‌شماریم.
آن چیزی را که من گفتم و آن را باید ترجمه بکنید، جواب همین نامه‌ای است که هست. (1) اینها ترجمه بشود؛ یا ایشان ترجمه بکنند یا شما. جواب این [پیامی‌] باشد که از آنجا داده‌اند. جواب را بدهید؛ مطالب ما همین است، مطالبی که بخواهم بنویسم همین است. شما همین را که من گفتم ترجمه می‌کنید. ایشان هم ترجمه می‌کنند به شما می‌دهند، و شما آن را می‌گیرید تحویل ایشان می‌دهید که بفرستند.