تمام آثار غرب را - تمام آثار فاسده، نه آثاری که تمدن است - تمام اخلاق فاسده غربی را، تمام نَغَمات باطله غربی را خواهیم زدایید. ما یک «مملکتِ محمدی» ایجاد می‌کنیم. بیرق ایران نباید بیرق شاهنشاهی باشد، آرمهای ایران نباید آرمهای شاهنشاهی باشد؛ باید آرمهای اسلامی باشد. از همه وزارتخانه‌ها، از همه ادارات، باید این «شیر و خورشید» منحوس قطع بشود؛ عَلَم اسلام باید باشد. آثار طاغوت باید برود. اینها آثار طاغوت است؛ این تاج آثار طاغوت است؛ آثار اسلام باید باشد.
تضعیف اسلام در تضعیف دولت و ارتش است
آقا بیدار باشید! دولت بیدار باش! ملت بیدار باش! کم کم شما را دوباره نکشانند به آنجا. از الآن باید این مسائل حل بشود. البته تدریج هم می‌خواهد؛ تدریج دارد اما شروع می‌کنیم، ما شروع می‌کنیم! البته مهلت هم می‌دهیم به دولت؛ باید مهلت بدهیم. به این حرفهایی که زده می‌شود در اطراف که «چه شد، چه کردید، چه خواهد شد»، به اینها گوش ندهید؛ اینها می‌خواهند تضعیف کنند دولت ما را. تضعیف دولت ما تضعیف اسلام است. دولتْ دولت اسلام است. تضعیف ارتش ما تضعیف اسلام است. تضعیف نکنید. البته تصفیه می‌شود؛ تمام ادارات تصفیه می‌شود، تمام وزارتخانه‌ها تصفیه می‌شود. دزدها بیرون می‌روند، خیانتکارها بیرون می‌روند. لکن همه خیانتکار نیستند؛ امَنا باقی می‌مانند، عزیزند.
شما ملت ایران پنجاه و چند سال - آنقدری که جوانهای ما، یک قدری مُسِنهای ما یادشان است یا بیست سال - آنکه همه شما تقریباً یادتان است - صبر بر همه مصایب کردید تا صبرتان تمام شد. یک مقدار هم مهلت بدهید که دولت کار خودش را بکند. البته بعضِ انتصابات، اشتباه بوده است - عمداً نبوده است؛ دولت عمداً خلاف نمی‌کند. بعضِ انتصابات اشتباه بوده است. و همین طور ستاد ارتش - رئیس ستاد - خیانت عمدی نمی‌کند؛ نصب خائن را عمداً، نمی‌کند. اشتباه ممکن است. هر جا اشتباه شد تذکر بدهید؛ تضعیف نکنید. آنهایی که می‌گویند شما باید اینها را تضعیف کنید یا تبلیغاتی می‌کنند که‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>