حساب مادی وروی حساب دنیایی، یک جمعیت فاقد همه چیز، یک جمعیتی که نه ارتش دارد، نه اسلحه دارد نه نظام دارد، هیچ یک از اینها را ندارد بر یک ارتشی که همه چیز داشت، بر یک ابر قدرتهایی که همه چیز داشتند غلبه کرد. این حساب معنوی است نه حساب مادی. روی حساب مادی درست نیست. آنها که حسابهایشان‌روی مادیات است وروی دنیاست باید بیایند بگویند که‌روی چه حسابی این ملت غلبه کرد بر همه ابرقدرتها. کارتر که از اول پشتیبانی خودش را اعلام کرد؛ و با هیاهو، با نطقها، با حرفها - پشت سر هم - اعلام پشتیبانی کرد. آنهایی که گفتند ما اسلحه می‌آوریم، ما کشتیهایمان می‌آید در آبهای شما - آوردند هم بعضی را - و ما چه خواهیم و چه خواهیم کرد، کجا رفتند؟ آنها فهمیدند که مسئله مسئله مادیات نیست؛ باید بفهمند این را. نمی‌دانم می‌فهمند یا نه! باید این مطلب را بفهمند که همه ابرقدرتها پشتیبانی کردند، پشتیبانی از محمدرضا کردند. خود او هم دارای همه چیز بود الّا انسانیت، الّا شرف.
رمز پیروزی
روی موازین مادی، روی موازین عادی باید با یک یورش، ما از بین رفته باشیم. باید همه ما یک لقمه آنها باشیم! لکن قدرت ایمان، پشتیبانی خدای تبارک و تعالی، اتکال به ولی عصر - سلام الله علیه - شما را پیروز کرد. برادران من! از یاد نبرید این رمز پیروزی را. این وحدت کلمه‌ای که در تمام اقشار ایران پیدا شد معجزه بود. کسی نمی‌تواند این را ایجاد کند؛ این معجزه بود. این امر الهی بود. این وحی الهی بود نه کار بشر. رمز پیروزی شما اول ایمان ثابت؛ و بعد وحدت کلمه. این دو مطلب را حفظ کنید. ایمان خودتان را قوی کنید. شما یک موجود مادی نیستید - [به قول‌] آنهایی که انسان را یک موجود مادی می‌دانند، انسان را مثل سایر حیوانات می‌دانند - شما یک موجودی هستید که هم جهت مادیت دارید و بالاتر، جهات معنویت. شما دارای یک نفْس قدوسی هستید. شما دارای یک نفْس مجرد (1) هستید که اگر چنانچه در خدمت اسلام، در خدمت خدای‌