تلگراف
زمان: 15 اسفند 1357 / 7 ربیع الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: پیام تشکر (1)
مخاطب: خویی، سید ابوالقاسم
بسمه تعالی
حضرت آیت الله آقای خویی - دامت برکاته
تلگراف شریف در تفقد از اینجانب واصل و موجب تشکر گردید. عظمت اسلام و مسلمین را خواستارم.
قم 7 ع 2 99
خمینی