بشوید؛ همان حیله‌ای که از چند صد سال پیش از این خارجیها کرده‌اند و دولتهای اسلامی را از هم جدا کرده‌اند و در هر ملتی بین افراد و بین اقشار مخالفت انداخته‌اند. این وحدت کلمه‌ای که در سرتاسر ایران پیدا شد و این وحدت غرضی که در سرتاسر ایران پیدا شد که همه یک چیز می‌خواستند و آن اینکه حکومت اسلام، جمهوری اسلام در سرتاسر ایران مقصد همه بود، اتکال به خدا و مقصد اینکه حکم خدا جاری بشود و جمهوری اسلامی در ایران برقرار بشود، شما را پیروز کرد؛ تا اینجا پیروز کرد. الآن وقت آن است که رفراندم بعد از چند روزی که خواهد شد همه شما بیدار باشید و از کید دشمنان احتراز کنید. آنها می‌خواهند یا جمهوری را در اینجا ایجاد کنند که اسلام نباشد، یا جمهوری دمکراتیک را- که باز اسلام در کار نباشد، یا جمهوری دمکراتیکی اسلامی؛ دمکراتیک را که باز یک رنگ غربی به آن بدهند. شما باید بیدار باشید و جز جمهوری اسلام به هیچ چیز رأی ندهید.
شما که الآن مخابرات در دست شما هست باید با مخابرات خودتان این مطالب را برسانید؛ و هر قدر که می‌توانید، به هر جا که می‌توانید، برسانید. برسانید که اگر چنانچه تزلزلْ در این امر حاصل بشود و اگر خدای نخواسته در این امر سستی بشود، ممکن است اجانب بِبَرند. اگر اجانب در این قضیه غالب بشوند خدای نخواسته باید ما برگردیم به حال اول و بدتر از آن. امروز آنها فهمیدند که با اسلام و وحدت کلمه ملت، آنها شکست خورده‌اند؛ آنها احساس شکست در خودشان کرده‌اند. و اگر خدای نخواسته در این امر سستی بشود آنها قطع می‌کنند ریشه‌های ما و ریشه اسلام را. شما بیدار باشید برادران من! با هم متحد باشید، هم صدا باشید، همه با هم «جمهوری اسلامی».
خداوند همه شما را تأیید کند؛ خداوند به همه شما توفیق عنایت کند. همه سالم و صحیح باشید. خداوند ملت ما و کشور ما را از شرّ اجانب نجات بدهد و تمام شما را سعادتمند کند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>