شد. روزی است که یا اسلام پیش می‌برد و یا کفر. روزی است که «آری» اسلام است و «نه» خلاف اسلام. روزی است که «آری» سرنوشت سعادتمند برای شما تهیه می‌کند و «نه»، شما را برمی‌‌گرداند به حال اول. «آری» بگویید. من «آری» می‌گویم. من جمهوری اسلامی را به جان و دل «آری» می‌گویم و از شما خواهران و برادران می‌خواهم که بروید و «آری» بگویید. بروید و آن ورقی که در آن «آری» نوشته است در صندوق بیندازید. سعادت شما این است و کشور شما با این «آری» مستقل خواهد شد. با این «آری»، شما آزاد خواهید شد و خدای نخواسته اگر چنانچه سستی بکنید یا تنبلی در این امر بشود که نروید دنبال رأی دادن، من خوف آن را دارم که خدای نخواسته به شکست بربخوریم و باز مسائل سابق عود کند. بر همه ماست که برویم و رأی بدهیم. در خانه‌ها ننشینید فردا، فردا بیرون باشید از خانه‌ها؛ ملت ایران فردا بیرون باشند از خانه‌ها و بروند به صندوقها، رأی بدهند. من رأی آری می‌دهم و از شما تمنا دارم که رأی آری بدهید. خداوند همه شما را سلامت و سعادت بدهد و پیروزی عنایت فرماید و جمهوری اسلام را در ایران مستقر کند.