آدمی که امین باشد، یک آدمی که ملی باشد، جهات شرقی نداشته باشد، جهات غربی نداشته باشد، خدمتگزار به اسلام باشد، خدمتگزار به کشور باشد، این را باید چراغ برداریم از این طرف به آن طرف بگردیم پیدا بکنیم. چرا؟ برای اینکه بیش از سالهای طولانی - و اخیراً بیش از پنجاه سال - اینها زحمت کشیدند که نگذارند آدم پیدا بشود. آدمها را کشتند، اشخاص مؤثر را یکی بعد از دیگری کشتند و نگذاشتند که در مملکت ما یک آدمهایی که امین باشند، متدین باشند و ملی باشند، گرایش چپی نداشته باشند، گرایش راستی نداشته باشند، اینها نگذاشتند که رشد بکنند جوانهای ما. اینها رخنه کردند در فرهنگ ما و فرهنگ ما را یک وضعی درست کردند که نتواند انسان درست بکند.
در راه سازندگی
ما حالا - از حالا - باید شروع بکنیم برای انسان سازی. یک مملکت غنی‌ای که همه چیز دارد، یک مملکتی که همه چیز دارد مع ذلک حالا بایدروی گنجهای خودش بنشیند گرسنگی بخورد! این جز [برای‌] این نبود که نگذاشتند که این مملکت ماروی موازین انسانی اداره بشود. حالا ما باید از سر بنشینیم همه‌مان با هم، با شرکت همه. یک طایفه نمی‌تواند، دولت نمی‌تواند؛ ملت باید با دولت باشد، دولت با ملت باشد، همه با هم به فکر باشند، متفکرین ما فکر بکنند، نقشه بکشند تا اینکه باز یک انسانهایی ما درست بکنیم بعد از چند سال بتوانیم که درست این مملکت را اداره بکنیم.
و من امیدوارم که خداوند شماها را که قدرت انسانی این مملکت هستید، شماها را حفظ کند؛ جوانهای ما را حفظ کند. و بیدار کند همه ما را، که به تکالیفی که خدا برای ما تعیین کرده است عمل بکنیم؛ و این قدرت اسلامی که همه دیدید محفوظ بماند و این وحدت کلمه محفوظ بماند. و ان شاء الله یک مملکت از خودمان باشد و خودمان اداره بکنیم، هم معنویاتش را و هم مادیاتش را.
خدا به همه شما توفیق و سعادت عنایت کند؛ سلامت باشید، موفق باشید؛ جزاکم الله ان شاء الله موفق باشید، مؤید باشید؛ ان شاء الله سلامت باشید.