می‌شود. من از شما خواستارم که به دولت کمک کنید، به ژاندارمری کمک کنید و فقط این نباشد که منتظر باشید دولت همه کارها را بکند؛ دولت نمی‌تواند همه کارها را انجام بدهد. شماها باید پشتیبانی کنید، هم از ارتش، هم از ژاندارمری و هم از قوای انتظامی و کلانتریها؛ و همه با هم جلو مفسده جویان را بگیرید. این مفسده جویان می‌خواهند باز شما را به حال اول برگردانند و زیر ستمهای سابق قرار بدهند و ذخایر شما را ببرند. ما امیدواریم با برقراری حکومت عدل اسلامی و توانایی بر اینکه احکام اسلام را در ایران جاری بکنیم، برای همه قشرها سعادت - هم سعادت دنیا و هم سعادت آخرت - پیش بیاید. من از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت همه ایرانی‌ها و شما جوانانی که در اینجا مجتمع هستید می‌خواهم. و سلام و درود بر شما!