همه با هم در راه بازسازی
ما باید از سر، یک مملکت را بسازیم. نه دولت [به تنهایی‌] همچو کاری می‌تواند بکند نه بعضِ اقشار ملت. باید همه با هم دست به هم بدهند. اگر ان شاء الله همه دست به هم دادند، این مملکت از این آشفتگی خارج می‌شود. چنانچه دیدید که همه دست به هم دادید و بحمد الله بر قدرتهای دنیا غلبه کردید.
عقب نشینی ابرقدرتها در برابر مشتهای گره کرده توده‌ها
شما بدانید که دنبال سر این مرد، (1) که خودش هم در اینجا دیگر قدرتمند شده بود و ارتشش، پشت سر این، تمام قدرتهای دنیا واقع شده بودند: شوروی، امریکا - منتها بعضیها تصریح می‌کردند، بعضیها تلویحاً - انگلستان، چین، ممالک عربی - تمام اینها پشت سر این ایستاده بودند؛ لکن ملت مشتهایش را گره کرد و ایستاد، همه را عقب زد. و یک آدمی که اگر مهلتش داده بودند دعوی فرعونیت و الوهیت هم می‌کرد، همچو شد که آمد مقابل ملت با کمال ذلت ایستاد و استغفار کرد! و ملت قبول نکرد. گفت خیر نمی‌شود، باید بروی! حالا هم رفته؛ امریکایی‌ها هم قبولش نکردند! الآن در رباط (2) است، کجاست، که نشسته دست و پایی می‌زند لکن همه اعصابش از بین رفته؛ یعنی شما خرد کردید اعصابش را، مشت زدید تا اعصابش را خرد کردید. حالا همین مشتها را گره کنید و فرود بیاورید بر مغز اینهایی که این تتمه را می‌خواهند نگه دارند، و حال آنکه این تتمه دیگر چیزی نیست. باید اینها عاقل باشند. آخر مگر می‌شود با یک ملت معارضه کرد! یک ملت است، یک آدم و دو آدم که نیست، یک حزب و دو حزب که نیست. یک ملت یک چیزی را می‌خواهد؛ مگر ممکن است که یک چیزی را که ملت خواست نتواند اخذ کند و نگیرد از اینها.
من از خدای تبارک و تعالی سلامت همه شما را می‌خواهم؛ موفق باشید. ان شاء الله.