پیام به مسلمانان ترکیه (اتکا به خدا و وحدت کلمه)
 •   پیام
  زمان: 16 اسفند 1357 / 8 ربیع الثانی 1399 (1)
  مکان: قم
  موضوع: اتکا به خدا و وحدت کلمه
  مخاطب: مسلمانان ترکیه (2)
  [بسم الله الرحمن الرحیم‌]
  شما به همه سلام برسانید، و بگویید که کار خودتان را تعقیب کنید؛ دلسرد نشوید. در. اینجا هیچ نداشتیم و اینها (3) همه چیز داشتند ما به اینها غلبه کردیم. آنجا هستید مأیوس نشوید. اتکا به خدا بکنید، و اتکا به ایمان بکنید؛ وحدت کلمه پیدا بکنید. جناحهایی را که نزدیک به شماست، به خودتان متصل کنید. خداوند ان شاء الله کارها را انجام می‌دهد.
  والسلام.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>