پیام
زمان: 16 اسفند 1357 / 8 ربیع الثانی 1399 (1)
مکان: قم
موضوع: اتکا به خدا و وحدت کلمه
مخاطب: مسلمانان ترکیه (2)
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
شما به همه سلام برسانید، و بگویید که کار خودتان را تعقیب کنید؛ دلسرد نشوید. در. اینجا هیچ نداشتیم و اینها (3) همه چیز داشتند ما به اینها غلبه کردیم. آنجا هستید مأیوس نشوید. اتکا به خدا بکنید، و اتکا به ایمان بکنید؛ وحدت کلمه پیدا بکنید. جناحهایی را که نزدیک به شماست، به خودتان متصل کنید. خداوند ان شاء الله کارها را انجام می‌دهد.
والسلام.