برادر باشند. و اینکه در این معنا (1) طرح کردم، (2) برای این بود که همین سوء تفاهم به واسطه فعالیتی که شما برای تحقیق این مطلب بکنید، رفع بشود و بین دولتین و ملتین تفاهم صحیح حاصل بشود؛ و این تهمتها را - اجانب که می‌خواهند بین دولتها و بین ملتها تفرقه بیندازند - آنها را خنثی کنید، تبلیغات آنها را. من همیشه سعی‌ام بر این بوده است که مسلمین ید واحد باشند بر اعدا، چنانچه اسلام فرموده است؛ و جماعت واحده باشند، چنانچه اسلام می‌خواهد. لکن [خواست‌] مهم ما این بود که رفع بشود این سوء تفاهم، و برادری ایران و لیبی محفوظ باشد، و دست اجانب که می‌خواهند تفرقه بیندازند بین دو برادر - دو دولت، دو ملت - کوتاه بشود.