بین صفوف مسلمین جدایی بیندازند، دست آنها را باید قطع کرد. بانوان معظم ما باید قطع کنند دست خائنین را؛ مردان نیرومند ما باید قطع کنند دست خائنین را؛ روحانیین - در هر جا که هستند - با هوشیاری باید دست این خائنین را قطع کنند و حیله آنها را خنثی کنند.
خطر تکرار توطئه مشروطه
آنهایی که به فرصت طلبی امروز در میدان آمد [ه ا] ند، آنهایی که با این نهضت موافقت نداشتند، آنهایی که مسیرشان برخلاف این نهضت بود، برای فرصت طلبی به میدان آمده‌اند. احزابی که اسمی از آنها نبود، گروه‌هایی که اسمی از آنها در این نهضت نبود، امروز پیشقدم می‌خواهند بشوند. باید شما خانمها، شما برادران، شما خواهران، بیدار باشید! باید ملت ایران بیدار باشد! نگذارید خون شهدای ما هدر برود. نگذارید خون جوانان ما پایمال شود، پایمال اغراض شخصیه؛ اغراض شخصیه را به دور بریزید. دستهای خیانتکار، گروه‌های مختلف درست نکند. گروه‌های مختلف اسباب تفرقه می‌شود؛ رشد سیاسی نیست. در صدر مشروطیت هم با ایجاد گروه‌های مختلف نگذاشتند که مشروطه به ثمر خودش برسد. آن را برخلاف مسیر خودش راندند. امروز هم همان شیاطین، همانها که مخالف با این نهضت بودند، می‌خواهند نگذارند.
تفاوت آزادی با توطئه
مردم ایران! بیدار باشید، مسلمین! بیدار باشید، اگر خدای نخواسته خللی واقع بشود در این صف فشرده مسلمین، در این صف فشرده ملت ایران، خطر در پیش است. تفرقه افکنها را از بین خودتان بیرون کنید. ما نخواهیم گذاشت که این تفرقه افکنها رشد کنند، آنها را در نطفه خفه می‌کنیم. آزادی غیر از توطئه است. آزادی، آزادی بیان است؛ هرچه می‌خواهند بگویند، توطئه نکنند، آدمکشی نکنند. این آدمکشها و توطئه گرها را دفن خواهیم کرد.
برادران من! بیدار باشید، هوشیار باشید، شیاطین در مخفیگاهها توطئه می‌کنند. باید ما با هم - یکصدا با هم - به پیش برویم و این نهضت را و این جمهوری اسلامی را به ثمر
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>