باید آباد کنید و از شماست که آباد کنید و برای خود شماست که آباد کنید. باید این مسئولیت را آنطور که می‌دانید، آنطور که می‌خواهید، این مسئولیت را به عهده بگیرید و گوش به حرف کسانی که می‌خواهند نگذارند که این چرخها به راه بیفتد ندهید. آنها به شما علاقه ندارند؛ اسلام عزیز است که برای شما ارج قائل است و برای شما حق قائل است و حقوق شما را به شما رد خواهد کرد. بگذارید اسلام تحقق پیدا بکند، بگذارید ریشه‌های گندیده استبداد و استعمار فرو بریزد، کنده بشود، بگذارید اشخاصی که می‌خواهند برای دیگران کار بکنند فلج بشوند.
نقش کارگران و کشاورزان در سازندگی کشور
شما برادران ما هستید، شما عزیزان ما هستید، شما باید این مملکت را اداره بکنید، شما هستید که می‌توانید این بار را به منزل برسانید، شما هستید که در کارخانه‌ها می‌توانید چرخ کارخانه‌ها را به جنبش درآورید و به راه بیندازید و مملکت را نجات بدهید. شما دهقانان هستید که می‌توانید چرخ کشاورزی را به راه بیندازید و فعالیت شماست که کشاورزی را به طور صحیح می‌تواند عملی کند. شما می‌دانید که کشاورزی ما را به زمین زده‌اند، از بین بردند، حالا بر شماست که بعد از اینکه مملکت مال خود شما شده است و دست اجانب کوتاه شده است، به کشاورزی خودتان ادامه بدهید و مهلت بدهید که دولت به شما کمک بکند و می‌کند کمک، آنقدری که می‌تواند کمک می‌کند. شما برادران کارگر ما هستید؛ در کارخانه‌ها بگذارید چرخ کارخانه‌ها به راه بیفتد تا اینکه این مملکت آباد بشود برای همه، برای شما. شما بگذارید، مهلت بدهید که این کارخانه‌ها به راه بیفتد و چرخ مملکت به جنبش بیفتد و شما همه با ما برادر هستید و ما همه در خدمت شما هستیم. شمایید که می‌توانید مملکت را اداره کنید و می‌توانید این آشفتگیها را از بین ببرید.
شما می‌دانید که اینها رفتند و آشفته کردند این مملکت را. شما می‌دانید که اینها چپاول کردند و رفتند و خزاین ما را تهی کردند و رفتند. حالا باید همه ما با هم، یک قشر