قرآن و این شیوه مقدس بود که شهادت را استقبال می‌کردند، خوف در دل آنها نبود. در عین حال که تانکها و مسلسلها به روی آنها آتش می‌گشود آنها استقبال می‌کردند؛ خوف نداشتند. مشت بر تانک غلبه کرد، مشت بر مسلسل غلبه کرد، مشت بر ابرقدرتها غلبه کرد. این رمز را حفظ کنید؛ این رمز پیروزی را تا حفظ کنید پیروز هستید. ملت ما تا با خداست پیروز است. ملت ما تا پناهگاه او اسلام است پیروز است. پرچم قرآن تا برفراز سر ملت ماست پیروز است. این رمز را حفظ کنید. توجه داشته باشید که نهضتهای سابق نهضتهایی بود که یا سیاسی بود یا نیمه اسلامی (1). نهضتْ امروز تمام اسلامی است؛ نهضتْ امروز برای خداست. همه فریاد می‌زنند اسلام، همه فریاد می‌زنند جمهوری اسلام. این رمز است که ما را پیروز کرد؛ و شما هم این رمز را حفظ کنید.
خیانت در پوشش دلسوزی برای کارگر
توجه داشته باشید که شیاطین در بین همه طبقات منتشر شده‌اند که برای اربابهای خود راهی باز کنند. اینها می‌خواهند همان بساط سابق را اوج بدهند. شما توجه داشته باشید که آنها را در بین خودتان راه ندهید، دفع کنید آنان را. شما بدانید که با اسلام می‌توانید مستقل باشید و با اسلام می‌توانید آزاد باشید. قرآن شما را آزاد قرار داده است و قرآن استقلال شما را بیمه کرده است. کسانی که در بین شماها رخنه می‌کنند و می‌خواهند تبلیغات سوء بکنند، یا به اسم دلسوزی برای کارگران یا به اسمهای دیگر، اینها خائن به ملت ما هستند. اینها برای کارگران هیچ دلسوزی ندارند؛ اینها می‌خواهند مملکت ما آشفته باشد و مملکت ما گل آلود باشد و از آب گل آلود ماهی بگیرند. اینها دست نشاندگان امریکا یا غیر امریکا هستند، و اینها هستند که می‌خواهند باز ما را به آن اختناق و به آن وابستگی برگردانند. بیدار باشید برادران من! بیدار و هوشیار باشید!
ارتش حافظ استقلال کشور
شما نظامیان، شما ارتشیان، از ما هستید؛ برادرهای عزیز ما هستید، فرزندان عزیز و