مملکت.
اگر شماها مهذب شدید، قشر دانشگاهی، قشر علما مهذب شدند مملکت مهذب می‌شود. اگر مملکت مهذب شد، مملکت مهذب زیر بار ظلم نمی‌رود، زیر بار استعمار نمی رود. همه این مفاسد برای این است که فاسد هستند قشرها که به واسطه فرض کنید که وعده‌های دیگران یا به واسطه زور دیگران زیر بار می‌روند، اگر مهذب باشند نه وعده دیگران در آنها تاثیر می‌کند، نه ارعاب دیگران درشان تأثیر می‌کند.
من از خدای تبارک و تعالی سلامت و عزت و عظمت همه مسلمین را می‌خواهم و سعادت شما جوانهای برومند که فردا ان شاء الله مسئولیت یک مملکت به دوش شماست.