سخنرانی
زمان: 30 اردیبهشت 1358 / 23 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: توطئه بر ضد اسلام و روحانیت - نقش روحانیت در نهضتهای اسلامی
حضار: نمایندگان مردم بحرین و پاکستان
بسم الله الرحمن الرحیم
مطالعات و بررسیهای کارشناسان استعمار
یکی از بزرگترین نتایجی که ما از این نهضت می‌بریم و بردیم، همین مواجه شدن با برادرهایی [است‌] که در طول این مدتها [با آنها] مواجه نشدیم. در این مجلس الآن برادرهای ایرانی، بحرینی، پاکستانی، دور هم نشسته ایم و مشکلات خودمان را می‌توانیم بیان کنیم. در طول بیش از سیصد سال که اجنبیها راه پیدا کردند به شرق و مشغول شدند در همه جا. جهات شرق، در جهات مادی، در جهات معنوی، در روحیات گروه‌های مختلفی که در شرق موجود است، مطالعات دقیق کرده‌اند و بررسیها، به اینجا رسیدند که اولاً در شرق یک ممالک غنی هست از حیث مخازن زیرزمینی؛ و همین طور روی زمینی، از قبیل مراتع بزرگ غنی و جنگلهای بسیار زیاد و غنی و مخازن نفتی، که مطلع هستید، و سایر مخازن که بسیاری از آنها را شاید الآن هم خود شرقیها مطلع نیستند. لکن آنها آمدند و رفته‌اند و گردیده‌اند.
آن وقت که آن اتومبیل و امثال اینها نبوده است، اینها با شتر و با قافله حرکت می‌کردند؛ و به اسم «سیاح» می‌آمدند اطراف همان کشورهایی را که می‌دیدند، [با] ابزار و آلاتی که داشتند، عکسبرداری می‌کردند و بر مخازن زیرزمینی اطلاع پیدا می‌کردند؛ مطالعاتی هم در روحیات مردم داشتند؛ و به اینجا رسیدند که اگر بخواهند این مخازن را تصاحب کنند، باید چه بکنند. فکر کردند که اگر چنانچه اینها با هم باشند، اگر همه ممالک شرقی با هم باشند و اجتماع داشته باشند، ا:مکان: ندارد که به مخازن اینها دست‌