آنها می‌خواهیم؛ پوشیدنی از آنها می‌خواهیم. همه چیز را از آنها می‌خواهیم کشاورزی ما را بکلی فاسد کردند، به اسم اینکه می‌خواهیم از حالا به بعد دیگر رعیت و اربابی نباشد! دهقانند اینها! این حرفهایی بود که برای فریب می‌گفتند. دیگر دهقانان هستند اینها! در صورتی که بعد از عمل ما دیدیم که فوج فوج مردم از آنجا به واسطه فقر و فلاکت حرکت کردند به اطراف شهرستانها. هم فساد ایجاد شد؛ هم بیچارگی و فقر ایجاد شد؛ و هم زراعت از بین رفت؛ و هم بازار برای امریکا درست شد. اینها مأمورند که برای امریکا کار بکنند، یا برای سایر ممالک.
مسئولیت مادری شریفترین مسئولیتها
از اول بنابراین بود که نگذارند انسان درست بشود، که نبادا اینها منافعشان از دستشان برود. آنکه می‌تواند منافع را از دست اینها ببرد انسان است. انسانی که می‌تواند منافع اینها را به باد فنا بدهد آن در دامن فضیلت مادرها تربیت می‌شود. از اینجا شروع می‌شود. مادر و مادر بودن و اولاد تربیت کردن بزرگترین خدمتی است که انسان به انسان می‌کند. این را کوچکش کردند. این را منحطش کردند. این خیانت را به جامعه ما کردند. مادر بودن را در نظر مادرها منحط کردند. در صورتی که اشرف کارها در عالم مادربودن است و تربیت اولاد. همه منافع کشور ما از دامن شما مادرها تأمین می‌شود. و اینها نمی‌خواستند بشود. بعد هم که بچه‌ها را از دامن شما بردند، که نمی‌خواستند باشد در دامن شما، [بردند به‌] آنجایی که بچه‌ها را تربیت می‌کنند. از آنجا به مدرسه‌ها بردند. مدرسه‌ها را هم طوری کردند که اینها را در آنجا هم فاسد کنند. بالاتر هم که بردند بالاتر هم وضع را جوری کردند که فضایل انسانی در آن نباشد، اصلش انسان فاضل تربیت نشود در مملکت.
الآن شما باید توجه داشته باشید که دست آنها بحمدالله کوتاه شده. و امیدوارم که دیگر دست آنها باز نشود با همت شماها. با همت شما زنانی که نهضت را پیش بردید. آنهایی که آنها تربیت کردند کار به این مسائل نداشتند. اگر کارشکنی نمی‌کردند، کار هم‌