سخنرانی
زمان: صبح 4 خرداد 1358 / 28 جمادی الثانی 1399
مکان: قم، مدرسه فیضیه
موضوع: تبیین مفهوم «مستضعف» و «مستکبر» (1)
حضار: نمایندگان اقشار مختلف مردم و عشایر
بسم الله الرحمن الرحیم
اتحاد توده‌ها، از برکات انقلاب
چه فرصتهای خوبی برای ما در این انقلاب حاصل می‌شود و حاصل شده است. ما از شما عشایر و از سایر عشایر ایران و از سایر اقشار ایران جدا بودیم. ما را جدا کرده بودند؛ ما را از دانشگاه جدا کردند، ما را از قشرهای دیگر جدا کردند، از ارتش جدا کردند، از فرهنگیان جدا کردند، و از عشایر. نمی‌توانستیم با هم در یک محلی مجتمع بشویم و مسائلی که لازم است با هم در میان بگذاریم؛ شما مشکلات خودتان را بیان کنید و ما هم مشکلات خودمان را. این نهضت از برکاتش این بود که این فرصت را برای ما پیش آورد که می‌توانیم با شما مجتمع شویم، و می‌توانیم مسائل را با شما در میان بگذاریم.
تبیین «مستضعف» و «مستکبر»
ایشان ذکر از مستکبرین و مستضعفین کردند؛ و من باید بیان «مستضعف» و «مستکبر» را به اندازه‌ای که در این مجلس مناسب است عرض کنم. «مستکبرین» منحصر نیستند به سلاطین، منحصر نیستند به رؤسای جمهور، منحصر نیستند به دولتهای ستمگر. مستکبرین یک معنای اعمی دارد؛ یک مصداقش همان اجانب هستند که تمام ملتها را ضعیف می‌شمرند و مورد تجاوز و تعدی قرار می‌دهند؛ یک مورد هم همین دولتهای