این عمال خارجی - مهلت نمی‌دهند؛ اینها نمی‌گذارند که یک مهلتی پیدا بشود و اشخاص متفکر کارها را انجام بدهند. اینها با صورت مختلف، با تبلیغات سوء مانع هستند از اینکه آرامش پیدا بشود، و تا آرامش پیدا نشود هیچ اصلاحی امکان ندارد؛ تا آرامش پیدا نشود کارخانه‌های ما به راه نمی‌افتد؛ تا آرامش پیدا نشود کشاورزی ما اصلاح نمی‌شود؛ تا آرامش نشود فرهنگ ما اصلاح نمی‌شود؛ تا آرامش نباشد روحانی ما اصلاح نمی‌شود. این مسائل را الآن طرح کردن جز اینکه یک تفرقه‌ای بیندازید چیزی نیست. مسئله اصلی را جلو بیندازید. (1)
جوانان! عزیزان من! بانوان! آقایان! همه متوجه باشید دستها در کار است، توطئه‌ها در کار است؛ از خارج الهام می‌گیرند که نگذارند این مملکت آرامش پیدا بکند، نگذارند اصلاحات حاصل بشود. شما ملاحظه می‌کنید که خانه سازی برای کشاورزان و برای کارگران یک کار خلاف ملی است؟ همین را هم دارند مخالفت می‌کنند! همین خانه سازی [را] هم دارند مخالفت می‌کنند. آیا رفراندم یک امری بود که غیر ملی بود؟ مربوط به خارجیها بود؟ دولتی دخالت در آن داشت؟ دست قدرتی در آن دخالت داشت؟ چرا نمی‌گذاشتند رفراندم تحقق پیدا کند؟ چرا تحریم کردند رفراندم را؟ چرا صندوقها را در بعضی جاها آتش زدند (2)؟ برای اینکه نمی‌خواهند یک مملکت آرام باشد، نمی‌خواهند ملت به حال خودش، سرنوشت خودش را در دست بگیرد. اگر ملت سرنوشت خودش را در دست بگیرد نمی‌گذارد که امریکا همه چیز او را ببرد؛ و شوروی از آن طرف، امریکا از آن طرف، انگلستان از آن طرف. نمی‌گذارند همه نیروهای جوانی ما به هدر برود؛ و آنها نمی‌خواهند این را.
اتحاد برای قطع دست خیانتکاران
الآن تمام افکار باید متوجه این معنا باشد که دست این خائنها را کوتاه کنید؛ این