مملکت اسلامی رفته اید، با یک حال اسلامی رفته اید، و مسائل را اسلامی می‌خواهید حل بکنید، این مطلب را در همه جا که هستید در نظر داشته باشید. بعد از چند دفعه تجربه کنید ببینید احترام بیشتر خواهد شد. وقتی دیدند شما یک ایده‌ای دارید که سر آن ایده باقی هستید و پافشاری دارید می‌کنید، آنها هم با شما ... می‌شوند.
نام خدا در سربرگها
اگر شما یک قدم کنار بروید، یک قدم عقب بروید، آنها جلوتر می‌آیند. وضع همین است. یک قدم شما عقب بروید، آنها یک قدم جلوتر می‌آیند؛ بیشتر از شما توقع دارند.
مجالستان را هم مجالس اسلامی کنید - عرض می‌کنم که - سفارتخانه‌هایتان [را] سفارتخانه اسلامی کنید. همه جهات را [اسلامی‌] بکنید. اسم خدا را بالای آنجا بنویسید «. بسم الله الرحمن الرحیم» را بنویسید. در کاغذهایتان «بسم الله الرحمن الرحیم» باشد. خوف نکنید از اینکه به ما می‌گویند چی، همین تعلیمات آنهاست که ما را غربزده کرده که می‌ترسیم که «بسم الله الرحمن الرحیم» را بنویسیم روی کاغذهایمان. من این را به آقایان هم گفتم که این را رسمی‌اش بکنند که «بسم الله الرحمن الرحیم» در همه کاغذها باشد. این دولت عراق با اینکه سرانشان اعتقاد به این مسائل اصلش، شاید بسیاری‌شان، نداشته باشند؛ لکن در کاغذهایشان «بسم الله الرحمن الرحیم» همه هست؛ همه کاغذها را. وقتی هم که صحبت می‌خواهند بکنند، همان جا که می‌نشینند «بسم الله الرحمن الرحیم» می‌گویند و صحبت می‌کنند. از «بسم الله الرحمن الرحیم» نترسید؛ شیطان می‌ترسد! شما «مَلَک» هستید، ان شاء الله!
در هر صورت، آنکه من زیاد به نظرم اهمیت دارد، این است که آقایان از غرب نترسید. اینقدر ما را که ترسانده‌اند. در غرب هم خبری نیست. نترسید. عرض می‌کنم، خودتان مستقل. و عرض بکنم، اسلامی و مطالب اسلامی؛ مجالس اسلامی، آن جور مجالسی که آن طاغوت داشت نداشته باشید. آن مهمانیهای کذا را نکنید. مهمانی اگر کردید ساده باشد. وقتی ساده باشد، عرض می‌کنم که مراسم دینی‌اش محفوظ باشد، و
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>