بیانات
زمان: ساعت 30: 2 بعدازظهر 31 خرداد 1358 / 26 رجب 1399
مکان: قم
موضوع: میزان در روابط سیاسی
حضار: هیأت نیوزیلندی و آقایان: بلیبی (سفیرکبیر نیوزیلند)، منهاج، مهدوی (نمایندگان‌
مذهبی بازدید کننده از کشتارگاه‌های استرالیا و نیوزیلند)
بسم الله الرحمن الرحیم
میزان در روابط سیاسی مکان نیست، که مکان دور باشد یا نزدیک. میزان جهات معنویت است.
دو ملت اگر در معنویات نزدیک به هم باشند و در عدالت اجتماعی هر دو برابر باشند، اینها نزدیکند به هم، هرچند که در مکان دور باشند. و اگر در معنویات از هم دور باشند، ولو اینکه همسایه باشند، اینها دورند از هم.
و من امیدوارم که ملت شما و دولت شما توجه کرده باشد به مقاصد ملت ما و به رژیمی که ما بنا داریم تحقق پیدا بکند، و آن رژیم عدل اسلامی است. رژیمی را که ما در صدد تحقق آن هستیم، و اگر موفق بشویم متحقق بشود، رژیمی است که این فواصل مردم را به هم نزدیک می‌کند، و این اختلافات طبقاتی تعدیل می‌شود؛ و خود حکومت در خدمت مردم است و با مردم؛ چنانچه مردم پشتیبان حکومت هستند و با حکومت. و اسلام را اگر جوامع بشری بشناسند و ما بتوانیم آنطور که اسلام هست عرضه کنیم به جوامع بشری، امری است که همه مشتری آن هستند. و ما امیدواریم که روابط مابین دولتها و ملتها، دولت ما و ملت ما با سایر ملتهایی که انسان دوستند، روابط حسنه باشد و ارتباطمان با همه خوب باشد. و من از ملت و دولت شما تشکر می‌کنم؛ و سلام من را به آنها ابلاغ کنید.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>