دست آوردن حقْ باطل را ابطال می‌کند؛ و برهان اقامه نمودن به امری، تمام مخالفان آن امر را محکوم می‌کند - بدانیم یا ندانیم.
[3 - آیا در زندگی احساس خستگی کرده اید؟ اگر کرده اید چه موقع؟]
یادم نیست.
[چه کنم به جز درسی که می‌خوانم و به آنچه که در سر دارم، به چیز دیگر فکر نکنم؟ در حوزه درس بخوانم یا در دانشگاه؟ منتظر جوابهایتان.
معصومه اسدی‌]
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>