حکم به بانک مرکزی (لزومآرم جمهروی اسلامی بر روی همه اسکناسها)
 •   حکم
  زمان: 1358 هجری شمسی / 1399 هجری قمری
  مکان: قم
  موضوع: آرم جمهوری اسلامی
  مخاطب: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  [یادداشت امام خمینی بر روی آرم مندرج در اسکناس‌ها:]
  آرم جمهوری اسلامی باید باشد. (1)

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>