مکتبهای انحرافی دارند، یا غربزده هستند؟! اینها می‌خواهند باز همین مسائل را در قانون اساسی ما انحرافی درست بکنند و تا آخر ما را مبتلا کنند.
اینکه ما از روحانی تجلیل می‌کنیم این نه از باب این است که چون عمامه سرش است، من هم عمامه سرم است. خیر، این مسئله این نیست. ما از شما هم تجلیل می‌کنیم. ما از دانشگاه هم تجلیل می‌کنیم. امروز روز تجلیل است نه روز تضعیف. امروز روزی است که ما از شما تجلیل کنیم، شما از ما تجلیل کنید و هر دو از همه طبقات ملت. تا همه مجتمع بشویم و یک اساس را درست بکنیم.
دشمنان انقلاب، مجتمع شده‌اند
امروز دشمنها دنبال این معنا هستند که ماها را از هم متفرق کنند و خودشان هر استفاده‌ای می‌خواهند بکنند. الآن گروه‌های مختلفی که ابداً با هم مجتمع نبودند بخوانید روزنامه‌ها را - با هم مجتمع شده‌اند برای کاندیدا شدن. مع الأسف گروه‌های ما دارند از هم جدا می‌شوند. کاندیداهای علی‌ حده دارند قرار می‌دهند. و این اسباب ناراحتی است. همه باید مجتمع بشویم. کاندیداها یکی باشد. همه کاندیدای واحد باشد، تا اینکه بتوانید پیش ببرید، تا اینکه مملکتتان بتواند مستقل باشد.
آقایان بدانید اینها می‌خواهند مملکت شما را باز از استقلال بیندازند. باز می‌خواهند دستهای آنها را توی کار بیاورند، باز می‌خواهند آن اختناقها را درست بکنند، برای اینکه اینها از آن اختناقها نفع برده‌اند، از آن چیزهایی که مربوط به خارج بوده، اینها نفع برده‌اند؛ اینها باز در کار هستند و می‌خواهند این کار را بکنند.
یکی از نقشه‌های بزرگشان این است که ماها را از هم جدا بکنند. به شما بگویند اینها فرصت طلبند. شما الآن از آن سویِ دنیا آمده اید اینجا، الآن یک حکم کلی کرده‌اید، به اینکه روحانیین دارند چه می‌کنند. خوب شما ببینید، بروید بگردید ببینید که اینهایی که کار را خراب می‌کنند آیا روحانیون هستند، یا یک دسته‌ای از همینها هستند که می‌خواهند خرابکاری بکنند و می‌کنند و به گردن روحانیین می‌گذارند. این را باید یک‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>