پیام
زمان: 17 مرداد 1358 / 14 رمضان 1399
مکان: قم
موضوع: تحریم تحصن، اعتصاب، شایعه سازی و تضعیف دولت اسلامی
مخاطب: ملت ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
14 شهر رمضان المبارک 99
17 مرداد ماه 58
با کمال تأسف، در این روزهای پس از انقلاب که باید تمام قشرها برای ساختن و مرمّت خرابیهای دولت طاغوتی دست به دست هم بدهند و با پشتیبانی از دولت جمهوری اسلامی خسارات را جبران کنند، دیده و شنیده می‌شود اعتصاب بعد از اعتصاب و تحصن پس از تحصن و راهپیمایی پس از راهپیمایی و دروغ پراکنی دنبال دروغ پراکنی، و کوشش در تضعیف دولت با هر حیله و هر شایعه سازی رواج دارد. و در حالی که دولت با کوششی به اصلاح امور و مرمّت خرابیها اشتغال دارد، کارشکنیها شروع، به اسم صلاح اندیشی به تضعیف روحیه مردم و انتقاد بی‌منطق [از] دولت اسلامی بپاخاسته‌اند.
باید به برادران و خواهران بسیار محترم تذکر دهم که همان طور که در حال انقلاب، تحصن و اعتصاب بر ضد طاغوت موجب رضای خداوند تعالی بود، در حال حاضر که دولتْ اسلامی و ملی است و دشمن در توطئه است، تحصن و اعتصاب و شایعه سازی و جنجال بی‌اساس که باعث ضعف دولت و تقویت دشمنان اسلام و ملت می‌شود، موجب سخط (1) خداوند و از معاصی بزرگ و محرّمات عظیم شمرده می‌شود. دوستان من! شما اگر به اسلام و احکام آزادیبخش آن گرایش دارید، مخالفتها و کارشکنیها و تضعیف

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>