اسلام؛ مترقّی ترین مکتب
و من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که آقایان ان شاء الله با سلامت و موفقیت این راه را طی بکنند و یک قانونی که مطابق با اسلام و ترقی و همه چیزش تمام باشد، و ما اسلام را مترقیترین مکتبها می‌دانیم. و هرکس، هر مکتبی، هر چه می‌خواهد بگوید، بگوید. ما اسلام را مکتب مترقی می‌دانیم و شما فرض کنید که مکتب مترقی نیست، ما این را می‌خواهیم. ما این را می‌خواهیم. «مترقی» اسمش را می‌گذارید، بگذارید؛ «غیر مترقی» هم اسمش را می‌گذارید، بگذارید. ما را وحشی هم بدانید، بدانید! ما این را می‌خواهیم. ملت ما هم این را می‌خواهند. و من معذرت می‌خواهم از آقایان در این هوای گرم تشریف آوردند. مؤید باشید.