ببرند و آنها مشغول عشرت باشند. عشرتخانه‌ها درست کرده‌اند، بارها درست کردند، سینماها درست کردند، دامن زدند به آن، مخلوط کردند جوانهای زن و مرد را با هم و به فساد کشیدند هر دو را با اسم «آزادی». مملکت ما را بردند، و اینها که آزاد بودند و به آزادی عمل کردند بی‌تفاوت بودند. همین روشنفکرها هم بی‌تفاوت بودند، همین دمکراتها هم بی‌تفاوت بودند، همین احزاب هم بی‌تفاوت بودند.
آزادی وارداتی مردود است
آنها که مملکت ما را نجات دادند همین توده جمعیت است؛ همین دانشگاهیهای عزیزند؛ همین طلاب علوم دینیه عزیزند؛ همین علمای بلادند؛ همین تجار و کسبه بلاد هستند؛ این جوانها، همین کارگر است، همین کشاورز است، اینها مملکت ما را نجات دادند. و اکنون شما با اسم آزادی و آزادیخواهی و دمکراسی و کذا می‌خواهید این مردم را دوباره برگردانید به حال اول و آنها را تحقیرکنید. آزاد بگذارید تا اینها هر کاری می‌خواهند بکنند، بعد از یک نسل دیگر یک انسان متعهد پیدا نشود در مملکت. این آزادی را شما می‌خواهید. و این همان آزادی است که به شما الهام کرده‌اند و شما از خارج الهام گرفتید؛ و ما آزادی وارداتی را قبول نمی‌کنیم. ما باید این ملت را حفظ کنیم. ما باید این جوانان را حفظ کنیم. ما باید دست این جوانها را از تباهیها بکشیم؛ و قدرتمند کنیم. ما انسان رزمنده می‌خواهیم. ما جوانهای حماسه جو می‌خواهیم. ما روشنفکر نمی خواهیم، این روشنفکر. البته در بین روشنفکرها، در بین طبقات تحصیلکرده، بسیار اشخاص صحیح هستند؛ لکن اینهایی که با قلم دارند بر ضد ملت قلمفرسایی می‌کنند و با قَدَم دارند بر ضد ملت اقدام می‌کنند و اسلحه را به روی ملت کُرد عزیز ما کشیده‌اند، اینها سرکوب خواهند شد.
خدای تبارک و تعالی در باب مؤمنین می‌فرماید: اشِدَّاءُ عَلَی الکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَینَهُم (1) نسبت به توطئه گرها، نسبت به کفار، که توطئه گرها هم از آن صف هستند، و سران این احزاب هم

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>